Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů v internetovém obchodě Country Rose, který je umístěný na internetové adrese www.country-rose.cz.

1. Základní ustanovení

1.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Jakub Zábranský, se sídlem Plešnice 108, 330 33 Plešnice, identifikační číslo: 04004795, Živnostenský list vydaný u Městského úřadu Nýřany (dále jen: „správce“).
1.2. Kontaktní údaje správce jsou: Country Rose, Plešnice 108, 330 33, adresa elektronické pošty: info@country-rose.cz, telefon: +420 721 513 800 (v provozu po-pá 9-15 hod).
1.3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

2.1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2.2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
2.3. Správce zpracovává soubory cookies, které využívá pro zajištění základní funkčnosti webové stránky, měření návštěvnosti a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků webové stránky.

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

3.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
3.1.1. plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
3.1.2. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
3.1.3. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
3.2. Účelem zpracování osobních údajů je
3.2.1. vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit;
3.2.2. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit; tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb.; obchodní sdělení lze kdykoliv a jakýmkoliv způsobem (například zasláním e-mailu nebo kliknutím na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit;
3.2.3. zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky pro zjištění zpětné vazby na základě spokojenosti kupujícího s nákupem u prodávajícího; provozovatelem programu Ověřeno zákazníky portálu Heureka.cz je Heureka Shopping s.r.o.; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a Vaši e-mailovou adresu; Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.
3.2.4. sběr cookies za účelem uvedeným v článku 2.3. těchto podmínek na základě zákonného oprávněného zájmu správce, který umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR; cookies jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce; webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu, tento režim je možný nastavit v rámci nastavení prohlížeče nebo je možné vznést proti takovému sběru námitku dle čl. 21 GDPR; Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně a cookies nezbytné pro funkčnost webové stránky budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webové stránky; vznese-li návštěvník námitku proti zpracování cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
3.3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním poskytujete svůj výslovný souhlas uzavřením kupní smlouvy dle obchodních podmínek.

4. Doba uchovávání údajů

4.1. Správce uchovává osobní údaje
4.1.1 po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
4.1.2. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle po dobu 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
4.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

5. Příjemci osobních údajů

5.1. Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží, zajišťující realizaci plateb, zajišťující služby provozování e-shopu, zajišťující marketingové služby a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu na základě smlouvy se správcem: Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1; Zásilkovna s.r.o., Drahobejlova 1019/27, Libeň, 190 00 Praha 9; Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., Modletice 135, 25101 Říčany u Prahy; WEIDO CZ s.r.o.Pražská 180, 250 66 Zdiby;Balíkobot, s.r.o., Karolinská 706/3, 186 00 Praha; GOPAY s.r.o., Planá 67 370 01 Planá; Shoptet s.r.o., Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6; Heureka Shopping s.r.o.Karolinská 706/3, 186 00 Praha; Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10,150 00 Praha 5, Seyfor, a. s., IČ 01572377, se sídlem Drobného 555/49, Ponava, 602 00 Brno.
5.2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. Vaše práva

6.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
6.1.1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
6.1.2. právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
6.1.3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
6.1.4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
6.1.5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
6.1.6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. 1. těchto podmínek.
6.2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

7.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
7.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
7.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
8.2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
8.3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Podmínky ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 1.6.2023.